Vítejte na webu peer terapeutů Uzdravená duše.cz

Image

Pomůžeme Vám zbavit se duševních problémů, vyřešíme Vaši tělesnou nadváhu, odnaučíme Vás kouřit, odstraníme zlozvyky a závislosti. Zatočíme s nemocí, vrátíme Vám znovu chuť do života. Budete trvale spokojení, štastní a v životě i práci úspěšní.

Jsme skupina českých peer terapeutů specialistů na zotavení z vážných duševních problémů.

Po vystudování Univerzity Karlovy, absolvování řady odborných kurzů a školení a po přečtení pestré profesní literatury jsme nejcennější vědomosti získali analytickým sebepoznáním a sdílením zkušeností řady klientů.

Naše přesvědčení

 • Ze sebehorších problémů se lze dostat
 • Lidskou duši lze zotavit, stačí vyhledat pomoc
 • Z každého labyrintu a bludiště vede východ ven
 • Zdraví je odvěkým přáním i právem každého z nás
 • Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se

Citát

„Vaše vize budou jasné pouze tehdy, když se podíváte do svého vlastního srdce. Kdo se dívá jen směrem ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“

Carl Gustav Jung - psychoterapeut

Zotavení

Image

Poskytujeme širokou škálu pomoci přizpůsobené potřebám sociálně či psychicky znevýhodněných lidí, kteří se ocitli v ohrožení. Zaměřujeme se na podporu zotavení, zbavení psychické bolesti i stigmatu a zapojení do nejrůznějších oblastí života, jako jsou pracovní uplatnění, podnikání, vzdělávání, nové partnerské vztahy a společenské aktivity.

Rozlišujeme dvojí proces zotavování a to osobní a sociální. Při osobním zotavování se vypořádáváme s proběhlými událostmi, učíme se nakládat s vlastní zranitelností a znovu hledáme pevné záchytné body v přítomnosti a budoucnosti. Sociální zotavení se týká opětovného začlenění do společnosti.

V případech, kdy člověk prožil vážnou traumatickou událost, jako je například psychóza, deprese či týrání, je zotavování zaměřeno na samotné onemocnění a na trvalý návrat ke smysluplnému životu. Zaměřujeme se první řadě na člověka, kterého vnímáme celostně jako lidskou bytost, aniž bychom zapomínali na jeho životní prostředí a na jeho sociální síť. Vzhledem k tomu, že všechny sféry života jsou vzájemně propojeny, je podpora poskytována v různých oblastech života s cílem zlepšit kvalitu života.

Komplexita přístupu spočívá rovněž ve věnování pozornosti nejrozmanitějším sociálním faktorům ovlivňujícím kvalitu života, mezi které patří například bezpečnost, legislativa, regulace a pracovní příležitosti ale i sport a kultura. V rámci kvality života se vztahujeme k osobním a životním doménám. Mezi osobní domény patří: sebepéče, zdraví, bezpečí a sociální vztahy. Sebepéče zahrnuje všechny činnosti umožňující nám se o sebe řádně starat, tedy například každodenní péči o domácnost a péči o vlastní tělo. Týká se také sociálních dovedností, tj. asertivity a udržování sociálních kontaktů. Patří sem rovněž nakládání s penězi. Zdravotní doména se týká jak tělesného, tak duševního zdraví. Bezpečí má aspekt emocionální a fyzický. Pocit bezpečí je pro každého naprosto zásadní. Zahrnuje především základní jistotu uznání naší jedinečnosti a našeho významu coby lidské bytosti, tedy jistotu že můžeme být sami sebou. Fyzické bezpečí zahrnuje ochranu před ohrožením, fyzickým napadením a domácím násilím.

Mezi zotavením a vyléčením je podstatný rozdíl. Vyléčení implikuje návrat ke stavu před vypuknutím nemoci. Mnoha lidem se však život změní nenávratně a mnoho onemocnění je celoživotních. Zotavení je zejména individuálním procesem uzdravování, tedy hledání způsobu, jak se naučit žít s nemocí nebo s postižením i jejich dopady. Stigmatizace, paradoxně často vyřazující přímo ze zdravotnické profese v podobě doporučení o omezení stresu a přílišné zátěže, mnohdy přispívá pouze většímu prořídnutí životní náplně. Jenže skutečný život je plný stresu, vzrušení a výzev, a to i když máte deprese, schizofrenii nebo autismus. Procesy zotavování spočívají ve znovunalezení identity a životního stylu. Součástí je však rovněž odložení staré identity, často zatížené rolí klienta či pacienta.

Usilujeme o odhalení pravé tváře člověka, znovuobjevení základního lidského jádra bytosti, jež se pod maskou skrývá. Pravá identita skýtá prostor i zranitelným stránkám jedince. Taková cesta vede nakonec k posílení nezávislosti. Důraz na silné stránky vede postupně ke vzniku pozitivního sebeobrazu: na mně záleží. Odborný přístup nespočívá ve stanovení perspektivy na základě diagnózy. V našem přístupu a metodách se nikdy nevzdáváme, nikdy neztrácíme naději v další vývoj a vytrvale hledáme silné stránky člověka i lidí v jeho okolí. Krom toho podporuje plnění klientových přání zaměřených na udržení rovnováhy. Jako odborníci na zotavení hrajeme významnější roli než pomáhající pracovníci. Máme neobyčejnou schopnost pomáhat člověku identifikovat a maximálně využít jeho silné stránky a máme lepší pozici v poskytování rad ohledně využití těchto silných stránek. Na základě vlastních zkušeností můžeme člověka naučit, že přijetí je proces, nikoliv jednorázový krok, a že trvalé zotavení je možné.

Specializace našeho týmu

 • Zotavení z úkostí, depresií a schizofrenie, odstranění nadváhy a zbavení se kouření a závislostí
 • Právní poradenství pro invalidní důchody, příspěvky a dávky
 • Zotavení z traumat z domácího násilí, adaptace na nový život
 • Odbourání stresu, koučování pro Váš úspěch v práci i podnikání
 • Osobní poradenství pro štěstí v lásce a milostném životě, příprava pro rodinu
 • Pomoc zdravým členům rodin, kteří si nevědí rady se svým duševně nemocným příbuzným

Citát

„Láska a práce jsou úhelné kameny našeho lidství. V drobných věcech se spolehněte na rozum, ve velkých věřte srdci. Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou. Pravá láska je velké umění být činným v duši.“

Sigmund Freud - psychoterapeut

Deprese, úzkosti a domácí násilí

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Dotyčný pociťuje často zmar a beznaděj, nedostatek motivace, neschopnost cítit potěšení, jen úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, také je někdy zvýšená agrese, vyskytuje se malá sebedůvěra, únava, zhoršená pozornost a chybí soustředění. Jedná se o závažný, dokonce někdy i život ohrožující stav. Reakce postiženého jedince na tento duševní stav je různá. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik. Vnitřně se člověk cítí vyhořelý, zpomalený, unavený bez energie, nic jej netěší. Nemůže dělat to, co ho bavilo dříve, například sportovat, chodit za kulturou, číst knihy, dívat se na filmy, nemůže navazovat nové přátelské a partnerské vztahy. Při nejhorších chvílích, které v těchto stavech zažívá, má pocit nekonečného utrpení, které nemá a nebude mít nikdy konce. Mnohdy v těchto stavech opakovaně umírá a má při tom nepříjemné fyzické bolesti a napětí v celém těle. Často vše doprovází bolest hlavy, svalové křeče, bolesti končetin a pocit naprosté ztráty energie. Tyto stavy trvají hodiny nebo i dny. Lidské tělo přirozeně reaguje neustálým odpočíváním a poleháváním, naprostým nezájmem o cokoliv. V případě že se postižený nezačne sám aktivně bránit, nebo mu není z vnějšku pomoženo, pak vše směřuje k tomu, že díky upadnutí do naprosté pasivity ztrácí práci (trvalý příjem), přijde o přátele (přestane se s nimi stýkat a oni jej vyhledávat), rozejde se s partnerem či se mu rozpadne manželství (přestane fungovat sexuálně, není schopen vztahu a lásky).

Celkově jde o velice negativní a vnitřně nesmírně bolestivé onemocnění, které se nemocnému jeví horší než utrpení pramenící z fyzické bolesti (úrazu, tělesné nemoci). Blízké okolí většinou nemocného vůbec nechápe, nerozumí jeho problémům a dotyčný většinou není schopen se o probíhajícím utrpení komukoliv z blízkých svěřit. Nemocný postupně upadá do nezájmu či nemilosti druhých a v kombinaci s jeho četnými bolestmi a problémy se ocitá doslova v začarovaném kruhu, který jej obepíná a ze kterého není možno nijak vykročit (pocity pádu na dno, neporozumění, ztráta energie, opakující se bolesti, trvalá únava a vyčerpání). Depresi často doprovázejí úzkosti. Velice nepříjemné fyzické pocity svírání na hrudníku nebo v břiše, bušení srdce a vysokého tepu i lapání po dechu a tlaku v hlavě.

Na dlouhodobé deprese či úzkosti lze většinou získat natrvalo invalidní důchod.

Jestliže tyto stavy prožíváte nebo se o Vás v nedávné minulosti pokoušeli, nebo znáte ze svého okolí někoho kdo je jimi postižen, neváhejte nás kontaktovat a požádat o pomoc. Víme jak začarovaný kruh deprese účinně zastavit a vrátit nemocnému znovu chuť do života.

Jestliže potřebujete poznat sama sebe, získat na onemocnění náhled, porozumět tomu co se s Vámi děje, zabránit věčným problémům s prací, penězi, kamarády a kolegy, zkrátka dostat se z toho na úroveň, abyste své stavy zvládali tak, abyste mohli v životě normálně fungovat a okolí na Vás problémy již nepozorovalo? Kontaktuje nás. Rádi Vás labyrintem duševní poruchy úspěšně provedeme. Na tyto stavy lze získat trvale invalidní důchod. Duševní poruchy měli a mají významné současné i historické osobnosti, které se s nimi naučili žít a právě i díky tomu dosáhli mimořádných životních úspěchů.

Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Podstatné je, že k němu dochází zásadně v soukromí a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne je řešit s pomocí ostatních, ať už policie nebo organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují.

Cyklus domácího násilí se dá rozdělit na čtyři fáze: 1. stupňování napětí (většinou psychické týrání oběti) 2. násilí (k psychickému týrání se může přidat i fyzické násilí a znásilňování) 3. pokání (lítost agresora nad svými činy, prosba o odpuštění) 4. líbánky (pokud oběť odpustí agresorovi, následuje klidné období – naděje)

V případě, že oběť svému násilnému partnerovi uvěří, že se to již nebude opakovat, dochází postupem času k přesunu ze čtvrté fáze do první fáze. Čím častěji se ale cyklus opakuje, tím silnější je brutalita útoků, a zároveň se fáze násilí rozšiřuje na úkor fáze pokání/líbánek.

Uvedený model je samozřejmě zjednodušující, není nutné procházet přesně těmito fázemi, jak je popsáno. Často se postupně přidávají i jiné formy násilí, jako sociální či ekonomické. Psychické týrání většinou postupně sílí, ve zmíněných fázích "pokání a líbánek" krátkodobě odezní, tyto fáze ale nemusí nastat vždy.

Téměř zpravidla se v důsledku domácího násilí u oběti projeví tzv. syndrom týrané osoby. Projevy, které spadají pod tento syndrom, se dají rozdělit do několika kategorií:

1. symptomy posttraumatické stresové poruchy (poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, emocionální vyčerpanost, zvýšená nervozita) 2. naučená bezmocnost (pasivita oběti, vzdává se jakékoli snahy o změnu) 3. sebezničující zvládací strategie (požívání alkoholu, drogy, možný pokus o sebevraždu)

Zažíváte domácí násilí, ať už jste žena či muž a chcete se z moci násilníka či násilnice bezpečně dostat? Potřebujete se vyprostit z traumatu a zlých nočních snů, které Vám vztah s násilníkem způsobil a které se stále krutě vracejí, ať už ve dne či noci, nebo když jste třeba jen sama? Kontaktujte nás, dokážeme Vám pomoci. Zla je možno se natrvalo zbavit a pouhé utěšování rodiny či blízkých na to bohužel nestačí.

Schizofrenie

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí. Symptomy se začínají objevovat typicky v rané dospělosti. Diagnóza je založena na pozorovaném chování a zkušenostech popsaných pacientem. Genetika, prostředí obklopující jedince v dětství, neurobiologie a psychologické a sociální procesy jsou důležitými faktory podílejícími se na vzniku nemoci; zdá se, že její symptomy způsobují či zhoršují některé rekreační drogy a předepisované léky. Má se za to, že porucha postihuje zejména kognitivní funkce, obvykle ale rovněž přispívá k chronickým problémům s chováním a emocemi. U osob se schizofrenií je pravděpodobné, že budou trpět (souběžnými) onemocněními, mezi něž patří deprese a úzkostná porucha; míra zneužívání návykových látek u těchto pacientů je téměř 50 %. Mezi obvyklé sociální problémy patří dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba a bezdomovectví.

Většina zdravých lidí vnímá schizofrenii mylně a laicky jako šílenství, naprostou ztrátu rozumu či destrukci osobnosti, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Jde především o strašidelný pojem, který děsí ty, co o schizofrenii nic nevědí nebo nikdy žádného schizofrenika osobně nepoznali a kteří své vědomosti o tomto pojmu čerpají z bulvárních televizních reportáží typu o „vraždícím schizofrenikovi bojujícím s ďáblem, který je právě na útěku z ústavu“. V případě schizofrenie je všechno zcela jinak. Ve skutečnosti jde o nemoc či poruchu tisíce podob. Doslova kolik je lidí, tolik různých vnějších podob schizofrenie může existovat. Dále existují různé schizoafektnivní poruchy či schizoidní typy poruch, které jsou většinou částečným klonem schizofrenie. Dříve lidé zabývající se medicínou nazývali toto onemocnění předčasnou demencí. Postupem času se na počátku 20. století ustálil pojem schizofrenie, který ale mylně mnozí překládají a chápou jako nějaké rozštěpení či rozdvojení osobnosti. Není tomu tak a nikdy tomu tak samozřejmě nebylo. Základem schizofrenie je u nemocného povětšinou často se vracející paranoidní strach z věcí, událostí či jiných lidí, při tom neustálé napětí v těle, těkající či se neustále opakující myšlenky. Vše může mít i vnitřní podobu různých poloreaálných či dokonce mýtických příběhů, které se ve stavech návratu nemoci či jejího prudkého rozhoření (ataky) nemocnému periodicky vrací a mají schopnost na sebe navazovat a sami sebe částečně racionálně vykládat. Nemocný většinou bloudí nesmírnými myšlenkovými labyrinty a nezná z nich cestu ven. Je doslova zajatcem vlastního bludiště (nemocného mozku), stižen opakujícími se myšlenkovými bludy (nepravdami), které s ním a jeho inteligencí silně manipulují (dělá podivné věci, spřádá zvláštní myšlenky). Proto takto postižený manipuluje nejen sebou, ale i svým okolím, které mu většinou nerozumí. Vysoce inteligentní nemocní dokážou dokonce i v těchto stavech chodit denně do náročné práce a mít rodinu a širší okolí na nich nemusí nic poznat, jenom se třeba někomu blízkému občas jeví jako trochu podivínští či jen tak trochu jiní. Důležité je vědět, že schizofrenii je možné u většiny nemocných zaléčit a navrátit je do běžného života a že už nejsou nuceni žít, jako dříve za komunismu či jiné ještě historicky starší totality, zavřeni v ústavech a není na ně lidmi pohlíženo jako na nevyléčitelně nemocné šílence.

Důležité je vědět, že schizofrenie je v ČR nejčastějším důvodem pro trvalé vyplácení invalidního důchodu a dalších sociálních dávek a až dále za schizofrenií jsou v četnosti výskytu invalidů například nevidomí či vozíčkáři.

Míváte zvláštní myšlenky či pocity? Jste jiní? Vidíte či slyšíte více než ostatní? Chcete se svěřit, porozumět sami sobě nebo se dokonce začít zlepšovat ve škole nebo v práci, získat nové přátele a partnery anebo osvětlit proč a jak začít čerpat invalidní důchod, příspěvky a dávky? Znáte někoho z rodiny, přátel či okolí kdo to potřebuje? Pak jste na správné adrese a můžete nás ihned kontaktovat.

Poskytujeme individuální, diskrétní a vysoce platnou pomoc.

Kontakt

Napište nám co nejdřív mailem nebo zavolejte po telefonu. Nebojte se ani se nestyďte. Dost bylo mlčení, utrpení a stigmatizace, vyjděte z izolace a ozvěte se nám, rádi Vám diskrétně pomůžeme, jak budeme nejlépe moci. Vy sami musíte chtít, abychom Vám pomohli, učiňte s námi první kontakt a poznejte, že vše se může rázem změnit k lepšímu.

Tým Vašich diskrétních peer terapeutů

* Tel. 608 561 367 (volejte ihned)

* Mail: info@uzdravenaduse.cz (napište co nejříve)